24 กุมภาพันธ์ 2017, 01:44:47 AM

ข่าว:

ขออนุญาตลบโพส ไฟล์ละเมิดลิขสิทธิ์ทั้งหมดนะครับ ทั้งเกม โปรแกรม ทั้ง PC / Android / iOS / E-Book และขอความร่วมมือ อย่าโพสเพิ่มนะครับ

ประกาศ 03/10/2015


งานวิจัย: ตัวอย่างหัวข้องานวิจัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรม

เริ่มโดย pizad_sura, 22 มิถุนายน 2010, 09:00:57 PM

« หน้าที่แล้ว - ต่อไป »

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pizad_sura

งานวิจัย: ตัวอย่างหัวข้องานวิจัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรม

    การประชุมนำเสนอผลงานยุววิจัยยางพารา ปี 2550
รศ.ไพโรจน์ คีรีรัตน์, 2551
   
   การศึกษาเบื้องต้นเพื่อเตรียมรองรับการ พัฒนาเศรษฐกิจตามแนวเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก - ตะวันออก กรณีโลจิสติกส์ด้านการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน
อาจารย์ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม, 2550
   
   ต้นแบบการทำยางปูสระน้ำจากน้ำยาง ธรรมชาติ
รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค์, 2550
   
   การศึกษาระบบจัดการโซ่อุปทานของลำไยสด ในประเทศไทย
ผศ.ดร.อภิชาต โสภาแดง, 2550
   
   การวิเคราะห์เส้นทางการกระจายสินค้าที่ เหมาะสมจากวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพในการผลิตกล้วยตากในจังหวัดพิษณุโลกไป ยังจังหวัดตามระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตก
รศ.ดร.ชฎา ณรงค์ฤทธิ์, 2550
   
   โครงการยุววิจัยยางพาราปี 2550
รศ.ไพโรจน์ คีรีรัตน์, 2550
   
   การจัดประชุมและจัดแสดงผลงานยุววิจัย ยางพาราปี 2548
รศ.ไพโรจน์ คีรีรัตน์, 2549
   
   การบริหารจัดการโกดังสินค้าและคลัง กระจายสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมน้ำตาล"
รศ.ดร.นาวี เจี่ยดำรง, 2549
   
   การจัดตารางการขนส่งนมเพื่อให้ค่าใช้ จ่ายในการทำความสะอาดถังพักนมต่ำที่สุด : กรณีศึกษาโรงงานผลิตนมขององค์การขนส่งเสริมกิจการโคนมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อ.ส.ค.) จังหวัดขอนแก่น
ดร.ดนัยพงศ์ เชษฐ์โชติศักดิ์ , 2549
   
   "การจัดการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมสับ ประรด"
ผศ.ดร.ธนัญญา วสุศรี , 2549
   
   "การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพยากรณ์ ค่ากำลังอัดของตัวอย่างคอนกรีตทรงกระบอก"
ผศ.แหลมทอง เหล่าคงถาวร , 2549
   
   "การผลิตวัสดุซีเมนต์ชนิดที่มีเบไลท์ เป็นองค์ประกอบสูงจากวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อประหยัดพลังงาน"
ดร.เกศรินทร์ พิมรักษา, 2549
   
   "การประเมินความสามารถในการต้านทานแผ่น ดินไหวของระบบโครงสร้างอาคารซึ่งประกอบด้วยเสาและพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน ที่ออกแบบเพื่อรับน้ำหนักบรรทุกในแนวดิ่งเป็นหลัก ในเขตพื้นกรุงเทพมหานคร"
รศ.ดร.เป็นหนึ่ง วานิชชัย, 2549
   
   โครงการ "ผลของแคดเมียมที่มีต่อลักษณะสมบัติของซีเมนต์และการวิเคราะห์การชะล้าง"
รศ.ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล, 2549
   
   โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ผศ.ดร.พิทยา หลิวเสรี, 2549
   
   โครงการศึกษาโครงสร้างปัจจัยการผลิตและ ผลผลิตสำหรับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนกลางเพื่อประเมินผลด้านเศรษฐกิจ"
ผศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช, 2549
   
   ทิศทางและการปรับตัวของอุตสาหกรรมยาง ธรรมชาติของไทย ใน 5 ปีข้างหน้า
ผศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช, 2549
   
   การศึกษาและสำรวจระบบโลจิสติกส์ของ ประเทศจีนในบริบทของข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน - จีน
รศ.ดร.แก้วตา โรหิตรัตนะ , 2549
   
   "ผลกระทบของน้ำทะเลต่อคอนกรีตที่ผสม เถ้าถ่านหินแม่เมาะและเถ้าถ่านหินจาก เอ็น.พี.เอส."
ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล, 2549
   
   การผลิตฉนวนกันความร้อนแบบเซลล์ปิดจาก ยางธรรมชาติ
อาจารย์นรา เทือใหม่, 2549
วันนี้กำลังจะผ่านไปอีกหนึ่งวัน เราได้ทำอะไรเพื่อนความฝัน เป้าหมายชีวิต ของเราบ้างรึยัง?

qbpqbp

ขอบคุณครับ

n_o2k