เงินเฟ้อ

  1. R

    Stagflation หมายถึงอะไร?

    Stagflation เป็นการรวม 2 แนวคิดเข้าด้วยกัน คือ stagnation ซึ่งหมายถึง ภาวะเศรษฐกิจซบเซา และ inflation หรือเงินเฟ้อ (stagflation = stagnation + inflation) อาการของเศรษฐกิจในภาวะ stagnation จึงมี 2 ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกัน คือ เศรษฐกิจซบเซา ซึ่งอาจสะท้อนออกมาทางอัตราการว่างงานที่เพิ่มสูงขึ้น...
  2. R

    ประเทศไทยอาจเสี่ยงเกิดภาวะ stagflation

    stagflation = stagnation + inflation อ่านรายละเอียดได้ที่ https://thaipublica.org/2021/05/pipat-68/ เขียนโดย พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย
Top