gdp

  1. S

    GDP ไทย ปี 2021 ไตรมาส 1ติดลบ -2.6%

    สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แถลงผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไตรมาส 1/64 ลดลง 2.6% ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลง 4.2% ในไตรมาส 4/63 โดยการผลิตในภาคเกษตรขยายตัวต่อเนื่อง และภาคนอกเกษตรปรับตัวดีขึ้น การลงทุนในประเทศเร่งตัวขึ้น การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคขั้นสุดท้ายของรัฐบาลขยายตัวต่อเนื่อง...
Top