mark minervini

  1. R

    อ่านหนังสือของผม 20 รอบ ฝึกตาม ปรับปรุง ทำซ้ำ คุณจะไม่ต้องอ่านเล่มอื่นเพิ่มอีกเลย - Mark Minervini

    อ่านหนังสือของผม 20 รอบ ฝึกตาม ปรับปรุง ทำซ้ำ คุณจะไม่ต้องอ่านเล่มอื่นเพิ่มอีกเลย - Mark Minervini คลิปจากคุณ Zyo / เซียว จับอิดนึ้ง
Top